Tomas Seikalis

Viešieji pirkimai: kai pasiūlymuose pateikiama melaginga informacija

Sąžininga konkurencija yra Lietuvos ūkio pagrindas, bet viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių nesąžiningų tiekėjų skaičius nemažėja, todėl perkančiosios organizacijos turėtų išsamiai ir atidžiai vertinti visus gautus pasiūlymus. Jeigu pirkėjas nebus suinteresuotas sąžininga konkurencija, pasiūlymuose pateikta melaginga informacija gali likti neatskleista.

Viešuosiuose pirkimuose tiekėjai turi ribotą galimybę savo iniciatyva papildomai patikrinti, ar kitų dalyvių, jų konkurentų, pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygas ir ar buvo tinkamai įvertinti.

Nors pačios perkančiosios organizacijos nenoriai leidžia tiekėjams susipažinti su konkurentų pasiūlymais, ypač kai nesąžiningi tiekėjai nurodo, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, tai yra paprasčiausias būdas gauti pasiūlymo ekspertinį vertinimą iš šalies.

Norint apsisaugoti nuo nesąžiningų tiekėjų ir palengvinti tokių tiekėjų pasiūlymų atmetimo procedūrą, perkančiosioms organizacijoms rekomenduotina pirkimų taisyklėse ir pirkimo dokumentuose nustatyti sąlygą, jog tais atvejais, jei tiekėjas pasiūlyme nurodė melagingus duomenis dėl kvalifikacijos atitikties, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, pasiūlymas yra atmetamas.

Pabrėžtina, kad minėtas pasiūlymo atmetimo pagrindas pirkimo sąlygose neprivalomas, o naudojimasis juo leistinas ir teisėtas tik tuomet, jei jis bus iš anksto išviešintas pirkimo sąlygose visiems suinteresuotiems tiekėjams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jei pirkimo sąlygose nebus įtvirtintas atmetimo pagrindas dėl melagingai deklaruotos kvalifikacijos, pasiūlymas dėl jame pateiktos melagingos informacijos negalės būti atmestas. Todėl pirkimo sąlygose įtvirtinus tokį pagrindą, perkančiajai organizacijai bus ne tik sudaromos prielaidos, bet ir nustatoma pareiga atmesti pasiūlymą to tiekėjo, kurio deklaruota kvalifikacija yra melaginga.

Nesąžiningas tiekėjo elgesys turi jam lemti neigiamus teisinius padarinius. Dėl to, siekiant užtikrinti skaidrias pirkimo procedūras, perkančioji organizacija visais atvejais turėtų paprašyti tiekėjo paaiškinti pasiūlyme galimai melagingus duomenis, tačiau šis prašymas neturėtų virsti galimybe tiekėjui tikslinti savo kvalifikacinius duomenis, nes tai suteiktų jam nepagrįstą konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus. Tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos pripažinimas melaginga yra fakto, o ne teisės klausimas, todėl tiekėjo nurodoma melaginga informacija turi būti siejama su tikrovės neatitinkančia informacija.

Perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams rekomenduotina būti iniciatyviems, teikti paklausimus, kreiptis į trečiuosius asmenis, valstybės institucijas ar ekspertus, siekiant patikrinti pasiūlyme pateiktos informacijos tikrumą.

Apibendrinant svarbu pažymėti, kad, didėjant konkurencijai, atsiranda nesąžiningų tiekėjų, todėl perkančiosios organizacijos privalo visapusiškai ir išsamiai patikrinti tiekėjų kvalifikaciją ir tinkamai įvertinti bei palyginti pasiūlymus, neriboti sąžiningų konkurso dalyvių iniciatyvų susipažinti su konkurentų pasiūlymais bei atsižvelgti į tiekėjų pastabas dėl kitų dalyvių pasiūlymuose pateiktos galbūt melagingos informacijos.

Skelbta 2017-03-20 https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2017/03/20/viesieji-pirkimai-kai-pasiulymuose-pateikiama-melaginga-informacija